لیست با ارزش ترین شرکتهای جهان

لیست با ارزش ترین شرکتهای جهان

 

 در این بخش به معرفی باارزش ترین شرکت های جهان میپردازیم .

 

 

رتبه اول: Apple با ارزش ۱۴۵.۳ میلیارد دلار

 

رتبه دوم: Microsoft با ارزش ۶۹.۳ میلیارد دلار

 

رتبه سوم: Google با ارزش ۶۵.۶ میلیارد دلار

 

رتبه چهارم: Coca-Cola با ارزش ۵۶ میلیارد دلار

 

رتبه پنجم: IBM با ارزش ۴۹.۸ میلیارد دلار

 

رتبه ششم: McDonald’s با ارزش ۳۹.۵ میلیارد دلار

 

رتبه هفتم: Samsung با ارزش ۳۷.۹ ملیارد دلار

 

رتبه هشتم: Toyota با ارزش ۳۷.۸ میلیارد دلار

 

رتبه نهم: General Electric با ارزش ۳۷.۵ میلیارد دلار

 

رتبه دهم: Facebook با ارزش ۳۶.۵ میلیارد دلار

 

رتبه یازدهم: Disney با ارزش ۳۴.۶ میلیارد دلار

 

رتبه دوازدهم: AT&T با ارزش ۲۹.۱ میلیارد دلار

 

رتبه سیزدهم: Amazon,com با ارزش ۲۸.۱ میلیارد دلار

 

رتبه چهاردهم: Louis Vuitton با ارزش ۲۸.۱ میلیارد دلار

 

رتبه پانزدهم: Cisco با ارزش ۲۷.۶ میلیارد دلار

 

رتبه شانزدهم: BMW با ارزش ۲۷.۵ میلیارد دلار

 

رتبه هفدهم: Oracle با ارزش ۲۶.۸ میلیارد دلار

 

رتبه هجدهم: Nike با ارزش ۲۶.۳ میلیارد دلار

 

رتبه نوزدهم: Intel با ارزش ۲۵.۸ میلیارد دلار

 

رتبه بیستم: Wal-Mart با ارزش ۲۴.۷ میلیارد دلار

 

رتبه بیست و یکم: Verizon با ارزش ۲۴.۵ میلیارد دلار

 

رتبه بیست و دوم: American Express با ارزش ۲۳.۴ میلیارد دلار

 

رتبه بیست و سوم: Honda با ارزش ۲۲.۶ میلیارد دلار

 

رتبه بیست و چهارم: Mercedes Benz با ارزش ۲۲.۵ میلیارد دلار

 

رتبه بیست و پنجم: Budweiser با ارزش ۲۲.۳ میلیارد دلار